தமிழ்மண்ணில் வித்யாஷ்ரமம்‍,வித்யாலயா‍‍?

Category :

முன்பு தனியார் பள்ளிகள் "இங்கிலிஷ் கான்வன்ட்" என்றும்
"மேல் நிலைப்பள்ளி,உயர்நிலைப்பள்ளி,ஆரம்பப்பள்ளி" என்று
ஆர‌ம்பிப்பார்கள்.

ஆனால் தற்போது "இந்தி பெயர்களினால்" தமிழ் மக்களை கலப்படம்
செய்கிறார்கள்.இது வியாபாரம் என்றபோதிலும், இந்த அக்கிரமத்தை எதிர்த்து
குரல் கொடுப்பது நம் கடமை.

இந்த‌ வியாபார‌த்தை செய்வ‌து வேறுயாரும‌ல்ல‌...த‌மிழ‌ர்க‌ள் தான்.

குறிப்பாக கடலூர்/புதுச்சேரியில் இய‌ங்கும் ப‌ள்ளிக‌ளைப் பாருங்க‌ள்;

1.ஆச்சாரியா சிக்க்ஷா ம‌ந்திர்
2.ஆதித்யா வித்யாஷ்ர‌ம‌ம்
3.ச‌ர‌ஸ்வ‌தி வித்யால‌யா
4.ராமகிருஷ்னா வித்யாச‌லா
5.சார‌தா வித்யால‌யா
6.அர‌பிந்தோ வித்யால‌யா
7.அக்க்ஷ‌ர‌ வித்யாஷ்ர‌ம‌ம்